Dans Drama Dialog

Teater Sagohuset har under fem år arbetat med det pedagogiska experimentprojektet Dans Drama Dialog och utvecklat ett arbetssätt somintegrerar dans och drama i pedagogiska och skapande verksamheter och projekt för barn med funktionsnedsättning.

Vi startade projektet med inriktningen att arbeta med barn med fysiska funktionsnedsättningar eftersom vi inte ansåg oss att ha nödvändig kompetens för att möta barn med andra typer av funktionsnedsättningar. I de grupper, som vi mött, har det emellertid funnits barn med många olika former av funktionsnedsättning och vi märkte att vi med lyhördhet, tålamod och sunt förnuft kunde hitta sätt att kommunicera med alla. Oavsett funktionsnedsättning kommer barnen under sitt liv att möta och mötas av människor utan specialkompetens om just deras funktionsnedsättning.

Alltför många barn med funktionsnedsättning är helt beroende av omgivningens goda vilja för att få en meningsfull fritid. De har inte tillgång till alla hemliga platser där barn, som själva kan förflytta sig, ses och leker på egna villkor; hemma hos någon vars föräldrar sover länge på söndagsmorgonen, i källartrappan i grannfastigheten, under stora eken i parken osv. Vårt arbete går därför ut på att med fantasins hjälp ge barn med funktionsnedsättning möjligheter att erövra nya hemliga rum och mötesplatser.

Varje barn är unikt. I arbetet med dans och drama finns det inget som säger att vi måste förhålla oss till ett barn på ett särskilt sätt bara av den anledningen att barnet har en funktionsnedsättning. Det avgörande är mötet med barnet, där varje barn med eller utan funktionsnedsättning har sina egna förutsättningar, begränsningar och möjligheter. Samtidigt finns det svårigheter som måste hanteras och barn med funktionsnedsättning behöver olika stödjande insatser. Därför är det värdefullt att vara flera pedagoger så att oförutsedda situationer och starka reaktioner kan hanteras utan att hela gruppen oroas.

När vi talar om funktionsnedsättning lägger vi lätt fokus på begränsningar. Det vi bör göra är att se vad barnet kan, istället för vad det inte kan. Om vi fokuserar på möjligheterna, kan vi hitta en ingång till alla barns kreativa flöde.

Vi träffar barn med olika rörelsehinder och med olika former av utvecklingsstörning. Oavsett vilken form av funktionsnedsättning barnet har är det viktigt att vi i mötet är öppna inför oss själva. Att se sig själv med en ärlighet inför sina egna hinder, tillgångar och brister kan hjälpa till att också se barnet som vi möter.

Vi har samlat våra erfarenheter från detta projekt i en skrift (60 sidor) “Titta jag flyger över himlen”, som kan beställas från Teater Sagohuset.

Beställ ett kostnadsfritt exemplar av metod- och inspirationsskriften ”Titta! Jag flyger över himlen! Danslek och sagogestaltning för barn med funktionsnedsättning”.

Gör såhär:
Tag ett stort kuvert (C4).
Skriv ditt namn och din adress på det.
Klistra på porto för 100 gram, dvs 4 frimärken á 5 kr för B-post.
Stoppa detta kuvert i ett annat kuvert. Skicka det till:
Teater Sagohuset
Revingegatan 8
223 59 Lund

Vill du ha många exemplar? Kontakta oss på e-post teater@sagouset.nu

Astrids modiga flickor
Studiedagar